قالب وردپرس

اعضای انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن

دبیر انجمن

عاطفه قاسمی

مهندسی خط و سازه های ریلی


نایب دبیر انجمن

مهسا الهی

مهندسی حمل و نقل ریلی


معاونت سایت و فضای مجازی

محمد سپاسی

مهندسی ماشین های ریلی


معاونت ترویجی

آرمین عبدالمحمدی

مهندسی خط و سازه های ریلی


معاونت ارتباط با صنعت

سبا حق دین

مهندسی خط و سازه های ریلی


معاونت پژوهشی

پروانه نمایی

مهندسی خط و سازه های ریلی


معاونت آموزشی

نیلوفر ریئس پور

مهندسی خط و سازه های ریلی


مسئول تیم مستند سازی

مهسا پناهی آذر

مهندسی ماشین های ریلی


مشاور انجمن

علیرضا سلیمانی خوشرو

مهندس ماشین های ریلی


همکار انجمن

محمد ایجادی

مهندسی ماشین های ریلی


همکار انجمن

فائزه حاتمی

مهندسی ماشین های ریلی


همکار انجمن

مهدی عبدالملکی

مهندسی خط و سازه های ریلی


همکار انجمن

محمد علی کرمی

مهندسی ماشین های ریلی


همکار انجمن

پوریا نصرآبادی

مهندسی خط و سازه های ریلی


همکار بخش مستند سازی

امیر معصومی


همکار انجمن

ملیکا شریف

مهندسی خط و سازه های ریلی


همکار انجمن

پریا باروزه

مهندسی خط و سازه های ریلی


همکار انجمن

کیمیا رسول زاده

مهندسی خط و سازه های ریلی


همکار انجمن

محمد رضایی

مهندسی خط و سازه های ریلی


همکار انجمن

کامیار کوثر نشان

مهندسی خط و سازه های ریلی


همکار انجمن

ارشیا باقری

مهندسی خط و سازه های ریلی


همکار انجمن

منا میرزایی

مهندسی حمل و نقل ریلی


همکار انجمن

امیر علی اسدیان

مهندسی خط و سازه های ریلی