قالب وردپرس

اعضای انجمن دوره چهاردهم

دبیر انجمن

حسین آقا شریف

مهندسی ماشین های ریلی


نایب دبیر انجمن

فرشاد زابلی

مهندسی ماشین های ریلی


معانت ارتباط با صنعت

بهاره شاپوری

مهندسی حمل و نقل ریلی


معاونت پژوهشی

امینه برزگر

مهندسی حمل و نقل ریلی


معاونت آموزشی

عاطفه قاسمی

مهندسی خط و سازه های ریلی


معاونت ترویجی

عرفان قربانعلی

مهندسی حمل و نقل ریلی


معاونت اجرایی

حسین علی محمدی

مهندسی حمل و نقل ریلی


مسئول مستند سازی

میترا عسگری

مهندسی حمل و نقل


طراح انجمن

مهسا الهی

مهندسی حمل و نقل ریلی


همکار کمیته اجرایی

محمدعلی کرمی

مهندسی ماشین آلات ریلی